IQ Option: รูปแบบธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจของเราอยู่บนพื้นฐานของกฎการแลกเปลี่ยน – ในช่วงเวลาใดและราคาใด ๆ ที่มีผู้ค้าเต็มใจที่จะซื้อและมีผู้ค้าเต็มใจที่จะขาย